20100910

Me das asco.
'Cause if I burn, so will you.